Members

  • 2016 – 2017

President

        Liyuan Long

Vice-president

        Hongqian Cao

        Lina Qian

Executive committee members

        Shu Gao

        Run Yang

        Guowang Zhao

        Zhiyuan Qian

        Jiaqing Yuan

        Yu Lu

        Qing Xie

        Tong Qiao

        Mengying Wang

        Kaiyu Wang

        Wangfei Yang

 

  • 2015 – 2016

        Jiarui Chen (President); Sisi Zhang (Vice-president)